Onbekende bestemming?

Inleiding

In de openbare bekendmaking in het Boxmeers Weekblad van 20 augustus 2019, is een

overzicht opgenomen van personen, die vertrokken zijn naar onbekende bestemming

(zie bijlage 1). Opvallend is dat het hier gaat om een groot aantal personen.

Naar aanleiding van dit artikel heeft de VVD een aantal vragen aan het college, die

betrekking hebben op de procedure rond het vertrek van genoemde personen.

Vragen en antwoorden (18 september 2019)

1. Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente binnen het proces van vertrek van

personen en meer specifiek de personen die met onbekende bestemming vertrekken?

Antwoord:

Het college is verantwoordelijk voor een actuele, juiste en betrouwbare registratie

van persoonsgegevens van ingezetenen in de BRP (Basisregistratie personen). Met

andere woorden: de feitelijke woonsituatie is gelijk aan de administratieve

registratie.

De gemeente start een adresonderzoek bij twijfel over de juistheid van een

inschrijving in de BRP. Als het resultaat van het, in deze genoemde gevallen,

uitgevoerde adresonderzoek is dat er geen nieuwe adresgegevens bekend zijn, dan

besluit de gemeente tot ambtshalve vertrek (uitschrijving) naar land onbekend

(artikel 2.21 lid 2 Wet BRP).

2. Hoeveel personen zijn er met onbekende bestemming vertrokken vanaf

Stevensbeekseweg 14 te Overloon sinds juni 2014 (eerste bewoners AZC arriveren)?

Antwoord:

151.

3. Hoe verhoudt zich het vertrek van personen met onbekende bestemming tot het

totaal aan instroom van personen?

Antwoord:

Op de totale instroom van 3.151 personen was dit 4,8%.

4. Hoe verhoudt zich het vertrek van personen met onbekende bestemming tot

geregistreerd vertrek van personen, dus waar de bestemming duidelijk is?

Antwoord:

Totaal vertrek was 2.966 personen, waarvan 2.815 personen met bekende

bestemming en 151 personen met onbekende bestemming.

5. Dient de gemeente preventief ervoor te zorgen dat personen een alternatief wordt

geboden in plaats van met onbekende bestemming te vertrekken?

Antwoord:

De burger is verplicht om aangifte van verhuizing te doen. Als er geen aangifte van

verhuizing is gedaan en als vervolgens het resultaat van het adresonderzoek is, dat

er geen nieuwe adresgegevens bekend zijn, dan besluit de gemeente tot ambtshalve

vertrek naar land onbekend (artikel 2.21 lid 2 Wet BRP). Bewoners AZC kunnen

meerdere redenen hebben om met onbekende bestemming te vertrekken, zoals

onder andere bang voor uitzetting of terugzending dan wel kiezen voor

familiehereniging elders in Nederland of Europa. Nee, de gemeente heeft hier geen

zorgplicht. Het COA (Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers) is verantwoordelijk

voor huisvesting van deze burgers. Echter ook het COA kan hier niets betekenen als

burgers zonder kennisgeving het AZC verlaten.

6. Het besluit dateert van 12 en 15 augustus 2019.

a. Zijn deze personen allemaal in de laatste weken met onbekende bestemming

vertrokken?

Antwoord:

Op 12 en 15 augustus 2019 werd het ambtshalve besluit tot uitschrijving genomen.

Dit zijn niet de data waarop deze mensen met onbekende bestemming zijn

vertrokken.

b. Kunt u deze periode specificeren?

Antwoord:

Uit onderzoek is gebleken dat deze mensen al in 2016 en 2017 het AZC hebben

verlaten maar dat er door het COA destijds geen melding van geconstateerd vertrek

is gedaan.

Reden van vertrek zou kunnen zijn terug naar het land van herkomst of illegaal

verblijf elders in Nederland of een ander land.

7. Wat gebeurt er nadat genoemde personen zijn vertrokken met onbekende

bestemming? (bij de beantwoording wordt er vanuit gegaan dat wordt bedoeld wat

doet de gemeente nog als personen zijn uitgeschreven)

a. Achterhaalt de gemeente deze genoemde personen?

Antwoord:

Nee, dat is niet mogelijk omdat zij met onbekende bestemming zijn vertrokken. Uit

het uitgevoerde adresonderzoek zijn ons dan geen nieuwe adresgegevens bekend

geworden.

b. Is er een vervolgtraject met andere instanties om genoemde constatering van

verdwijning te melden en/of te registreren?

Antwoord:

De uitschrijving naar land Onbekend is verwerkt in de basisregistratie personen

(BRP) en geautoriseerde afnemers krijgen hier automatisch bericht van.

c. Wordt dit nog geregistreerd, behalve in deze openbare bekendmaking?

Antwoord:

Zie a.u.b. antwoord onder b.